THE LONG-RANGE EFFECTS OF THE RECONNECTIVE HEALING

Vetenskaplig studie med syftet att undersöka långtidseffekten av Reconnective Healing

Mycket intressanta resultat har påvisats!

Vetenskaplig studie, där  bland annat tre toppläkare varit involverade, visar ökad immunstatus genom Reconnective Healing

Långtidseffekten av Reconnective Healing har undersökts och i den första rapporten sammanfattar forskarna:

”Sammanfattningsvis visar denna studie att Reconnective Healing ger en mätbar långsiktig förändring i ANS och immunstatus. Det faktum att detta svar var mycket reproducerbar hos de studerade objekten (testpersoner) vittnar om samstämmigheten i effekterna av Reconnective Healing.”

”Vi kan dra slutsatsen att sessionen med Reconnective Healing hade statistiskt signifikant positiv inverkan på funktionsstatus, humorala aktiviteten, fysisk kondition och belastningstester hos experimentgruppen 10 dagar efter interaktionen. Detta påvisar långvarig effekt av Reconnection Healing och dess betydelse för välbefinnande och hälsotillstånd av människor.”

”Till skillnad från vissa andra energihealing modaliteter, såsom Reiki och qigong, åstadkommer inte tillämpningen av Reconnective Healing någon avslappningsrespons i mottagaren men minskar både sympatiska och parasympatiska stimuleringen av ANS30 som även observerats då en person är i ett tillstånd av emotionell avskildhet, inre lugn och ökad medvetenhet genom flödet av subtila energier.”

Inom kort kommer ytterligare information angående detta. Läs gärna mer ur den första publicerade rapporten: The long range-effects of The Reconnective Healing

DSC_0349

Sara Jansson

Reconnection-Certified Practitioner
International Instructor & Member of The Global Advisory Alliance GAA